Alumni

From stap
Jump to: navigation, search

Contents

Past Phd Students

Cheng Zhang.jpg
Cheng Zhang
Qiang Sun.jpg
Qiang Sun
Xi Chang.jpg
Xi Chang

Past Master Students

Qi Wang.jpg
Qi Wang
Xi Jia.jpg
Xi Jia
Hongxu Chen.jpg
Hongxu Chen
Tong Wu.jpg
Tong Wu
Min Hu.jpg
Min Hu
(CMCC)
Xu Wang.jpg
Xu Wang
(CMCC)
Rumei Niu.jpg
Rumei Niu
(IBM)
Dacheng Lei.jpg
Dacheng Lei
(SH Clearing House)
Yu Lin.jpg
Yu Lin
(UIUC,IL,USA)
Chunfeng Gao.jpg
Chunfeng Gao
(IBM)
Haihao Shen.jpg
Haihao Shen
(Intel)
Qingzhou Luo.jpg
Qingzhou Luo
(UIUC, IL, USA)
Zhenxuan Luo.jpg
Zhenxuan Luo
(Baidu)
Sai Zhang.jpg
Sai Zhang
(UW, WA, USA)
Zengkai Ma.jpg
Zengkai Ma
(IBM)
Martin Goerg.jpg
Martin Goerg
(TU Berlin, DE)
Yi Wang.jpg
Yi Wang
(CITYU, HK)
Qi Zhu.jpg
Qi Zhu
(IBM)
Hanyue Yang.jpg
Hanyue Yang
(SAP)
Xujie Zhuang.jpg
KBC-GoldState
(KBC-GoldState)
Chengzi Xu.jpg
Chengzi Xu
(Sybase)
Yiqing Zhu.jpg
Yiqing Zhu
Longwen Lu.jpg
Longwen Lu
Jing Fan.jpg
Jing Fan
Yu Fan.jpg
Yu Fan
Bin Feng
(Sybase)
Nan Li
(Univ. Mannheim, DE)
Jiaming Zhang
(IBM)
Sibo Zhang
(SAP)
Yan Zhang
(Bank of Communi)

Past Undergraduate Students

Juyuan Yang.jpg
Juyuan Yang
Peizhao Ou.jpg
Peizhao Ou
Zhuoheng Yang.jpg
Zhuoheng Yang
(NYU, NY, USA)
Xin Zhang.jpg
Xin Zhang
(GIT, GA, USA)
Wei Yang.jpg
Wei Yang
(NCSU, NC, USA)
Yufeng Yin.jpg
Yufeng Yin
()
Hao Xu.jpg
Hao Xu
(USC, CA, USA)
Shengqian Yang.jpg
Shengqian YangXin Zhang
(OSU, OH, USA)
Lilu Xu.jpg
Lilu Xu
(Univ. Helsinki, FI)
Hongsheng Zhang.jpg
Hongsheng Zhang
(UC Davis,CA, USA)
Yilei Qian.jpg
Yilei Qian
(UCLA, CA, USA)
Wei Wang.jpg
Wei Wang
(Univ. Waterloo, CA)
Shiyi Wei.jpg
Shiyi Wei
(VT, VA, USA)
Jianhong Fang.jpg
Jianhong Fang
(UCLA, CA, USA)
Yi Jin.jpg
Yi Jin
(UCLA, CA, USA)
Si Huang.jpg
Si Huang
(Google)
Zhongxian Gu.jpg
Zhongxian Gu
(UC Davis, CA, USA)
Hao Liu
(SJTU)
Dacong Yan
(OSU,OH,USA)
Lei Ma
(Univ.Tokyao,JP)

Past Undergraduate Students

Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Toolbox